Kairos en chronos deel 2 – Jacob Prasch 11 april 2021

door | 15 apr 2021 | Evangelie | 0 Reacties

In het Engels is de titel: It’s about time.

– Openbaring 22:6-7 (HSV)
‘En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.’
my.bible.com/bible/1990/REV.22.6-7

In dit vervolg op de vorige sessie over karios en chronos, is Hebreeën 1:1-2 de eerste tekst die behandelt wordt. Wat betekent “de laatste dagen”? Tweeduizend jaar gelden was het al in “de laatste dagen”. Wat houdt dit in en hoe duiden we het einde van dat tijdperk? Welk tijdperk zijn de laatste dagen? Wanneer eindigt het? Hoe zit dat met het tijdperk van de kerk of die van de heidenen, en wanneer eindigen die? Het woord eschatologie, de leer van de voleinding der wereld, maakt het minder duidelijk omdat het beide tijdperken omvat. Dat wordt in deze les beantwoord. Na deze tekst wordt Lukas 4:25 aangehaald waarin de 3,5 jaar in de dagen van Elia worden benoemd. Later wordt Jesaja 61:1-2 aangehaald wat Jezus in Lukas 4:14-21 gedeeltelijk voorleest in de synagoge. Hij leest het tot en met vers 2a maar stopt voordat vers 2b komt met “en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;”. Vers 20 zegt: “En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.” Men was hierom hogelijk verbaasd. En toen zei Jezus in vers 21: “Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” Hoe moeten we dat interpreteren qua tijd, wat zal wanneer gebeuren?
Ook komen de 70 weken, onderverdeeld in 62, 7 en 1, van Daniel 9 aan bod. Elke dag van een week is een jaar. De 69 weken zijn al geweest, hoe zit dat met de 70e?
Deze en andere kairos en chronos onderwerpen uit het Woord worden nader behandeld.

Ter aanvulling

– Lukas 21:24 (HSV)
‘En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.’
my.bible.com/bible/1990/LUK.21.24

– Lukas 21:27-36 (HSV)
‘Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.’
my.bible.com/bible/1990/LUK.21.27-36

– Zacharia 12:10 (HSV)
‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind ; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.’
my.bible.com/bible/1990/ZEC.12.10

– Zacharia 13:1-2 (HSV)
‘Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.’
my.bible.com/bible/1990/ZEC.13.1-2

 

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!