Wat betekent het avondmaal – Deel 2 – Met Jacob Prasch op 14 maart 2021

door | 21 mrt 2021 | Evangelie, Typologie | 0 Reacties

Dit is het onderwijs over het avondmaal, de maaltijd des Heren, deel twee. Jacob Prasch laat ons verder de diepere betekenissen van deze maaltijd zien. Zoals dat de Bijbel ons leert zien dat alleen wedergeborenen kunnen deelnemen. Ook leert hij, op basis van de volgorde in Handelingen 2:28-42, dat je alleen kunt deelnemen als je gedoopt bent. Je kunt het avondmaal zo vaak houden als je wil. Zoals thuis bij je gezin, zolang het maar op Bijbelse wijze is.

Het is een manier om terug te kijken naar hèt offer, dè overwinning van de Heer en naar de wederkomst van Jezus Christus. Het is een aperitief voor het huwelijksmaal met het Lam! Ook is het een manier voor ons om met het verlies van geredde dierbaren om te gaan; we zullen ze weer zien bij het huwelijksmaal! Het overstijgt de kracht van biologische dood.
Het leert ons om met onze zonden om te gaan, omdat je de paschamaaltijd niet mag eten als je bewust bent van een zonde die je niet beleden hebt, waarvan je geen berouw en vergeving gevraagd hebt. Doe je dan toch mee met het avondmaal, dan leert het Woord dat je er ziek van kunt worden en zelfs je levensduur kan worden verkort. Je moet eerst het zuurdeeg c.q. zuurdesem, de gist, verwijderen voordat je deelneemt. Dat wordt ook prachtig weergegeven door het ongezuurde brood zoals de matse. Het is ook een beeld van Jezus’ striemen en doorboring voor onze overtredingen in Jesaja 53:3.
Het avondmaal van de Heer leert kinderen ook de noodzaak van verlossing, omdat ze niet kunnen deelnemen, tenzij ze wedergeboren en gedoopt worden; niet gedoopt als een baby maar zoals de Bijbel onderwijst.
De maaltijd is ook een manier om gezinnen en getrouwde stellen bij elkaar te houden.

Het is uitgekomen, komt nu uit en zal volledig uitkomen. Het is vervuld. Het is volbracht. Want via genade zullen we worden zoals Christus Jezus, door geloof. En alles is en wordt gegeven, voor hen die het aannemen, bekeren en blijven geloven. Wauw…

– Jesaja 53:1-12 (HSV):
‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? ‘
https://my.bible.com/bible/1990/ISA.53.1-12

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!