Gods gehele raadgeving, sessie 3 door Jacob Prasch

door | 30 aug 2020 | Hermeneutiek, Onderscheiding | 0 Reacties

Nu met Nederlandse ondertiteling.

Zeer gedegen, Bijbels onderbouwd legt Jacob Prasch ons hier uit dat het gehele raadsbesluit van God enorm belangrijk is. Hij geeft voorbeelden van hoe mensen dit anders zien door bepaalde teksten, bepaalde geboden weg te laten omdat het hun niet zint. Maar wat zegt het Woord hierover?

Jacob herinnert ons aan de noodzaak om de Bijbel goed te interpreteren door de tekst, context en co-tekst van het Woord van God te analyseren en het Woord op de juiste manier te verdelen. Oftewel, een les in Bijbeluitleg c.q. exegese met een aantal praktijkvoorbeelden van hoe het wel en niet moet.

Zo wijst hij er op wat God er van vindt, met o.a. de vergelijking van het manna in de woestijn. Eet alles er van op en laat niets er van over, was de opdracht. Toen men dat wel deed bedierf het. Er kwamen wormen uit.

Wees niet zoals Satan en vele van zijn dienaren. Hij probeerde Jezus in de woestijn te verleiden door een tekst uit Psalm 91:11-12 uit z’n verband te rukken (Mat. 4). Jezus antwoord was telkens het woord, en dit keer “Er staat ook geschreven…” (Deut. 6:16).

Verkondig het gehele Woord, het gehele raadsbesluit van God. Laat niets er van over. De redding van velen hangt er van af. Vertel het gehele evangelie, dan kan de hoorder zelf ermee doen wat die wil. Er rust dan geen bloed aan je handen omdat je alles verteld hebt en geen delen hebt weggelaten.

Het gehele Woord geeft redding en leven door Hem, het Woord zelf te geloven. Geloof is een geschenk, ontvang het en blijf het vasthouden. Verblijf in Hem (Joh. 15). In en door Zijn genade worden we meer zoals Jezus, onze voorloper (Heb. 6:20). Hij geeft genade aan de nederige en weerstaat de hoogmoedige (Jak. 4:6). Werk uit je redding door wat Hij in je wil doet, uit te werken in genade, door geloof (Fil. 2:12,13).

Enkele punten uitgelicht

  1. Jezus is het vleesgeworden woord, was aan het begin bij God en is God; zie Johannes 1. De Bijbel is het Woord afgedrukt. En Jezus is de eeuwige Logos.
  2. Manna in het Hebreeuws betekend “wat is het?”. De boodschap van Manna wijst naar het Woord; zie Deuteronomium 8:3. Daar leven we van. Laat niets liggen. In het Hebreeuws betekent het letterlijk laat niets van het Woord liggen.
  3. Houdt u van Jezus, dan houdt u van het Woord, de Bijbel. Veel kerken laten dat liggen en richten zich vooral op ervaringstheologie en verheffen dat boven het leren kennen van het Woord. Welke Jezus hebben zij dan lief?
  4. In de tekst uit Handelingen 20, en op andere plaatsen wordt er over “de Joden” gesproken. Over het algemeen worden daarmee de niet in Jezus Christus gelovende Joden bedoeld.
  5. In Handelingen 20 heeft Paulus het over zowel bekering als geloof in Jezus Christus. Waak u dan voor boodschappen die bijvoorbeeld bekering weglaten. Wij hebben tevens een verantwoordelijkheid om het Evangelie te verkondigen wanneer dat kan. Paulus zegt dat en verwijst in zijn woorden te Han. 20:26-27 ook naar Ezechiël.

Exodus 16 (HSV)

bible.com/bible/1990/EXO.16.HSV

33 Ook zei Mozes tegen Aäron: Neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in, en zet die voor het aangezicht van de HEERE om het te bewaren, al hun generaties door.

Filippenzen 2 (HSV)

bible.com/bible/1990/PHP.2.HSV

Lofzang op Christus

5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Aansporing tot heilig leven

12Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Deuteronomium 8 (HSV)

bible.com/bible/1990/DEU.8.HSV

3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Handelingen 20 (HSV)

bible.com/bible/1990/ACT.20.HSV

Afscheid van de ouderlingen in Efeze

17 Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen.
18 En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben
19 en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden;
20 hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen,

21 en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.
22 En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen,
23 behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.
24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.
25 En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien.
26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen,
27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.
28 Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen;
30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.
31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.

Sociale media pagina’s

Agenda

Geen evenementen gevonden!